Sobota
20 lipiec 2024


Imieniny:

Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
VI Sesji Rady Miasta Grajewo
2015-03-19 08:40:23

Uprzejmie informuję, że dnia 24 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2014 w zakresie:

a) ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych;

b) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

c) stanu oświetlenia miasta;

d) bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta.

6. Działalność instytucji kultury w mieście w kontekście realizacji zadań adresowanych do mieszkańców oraz promujących Miasto Grajewo.

a) sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej za rok 2014, plany i zamierzenia na rok bieżący;

b) sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury za rok 2014, zamierzenia na rok 2015;

c) sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2014, plan pracy na rok bieżący;

d) współpraca szkół i przedszkoli z PSM I stopnia w Grajewie im. Jana Sebastiana Bacha.

7. Informacja na temat podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianej kultury w mieście, np. stowarzyszeń itp.

8. Rozwijanie przedsiębiorczości – funkcjonowanie Grajewskiej Rady Przedsiębiorczości.

9. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki;

b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości cen za te usługi;

e) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości za te usługi;

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grajewo;

g) powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność Miasta Grajewo oraz wykonywania obowiązków Miasta Grajewo wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4, ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

h) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grajewo w 2015 roku”;

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

j) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;

k) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony;

l) nadania nazw ulic;

m) o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej;

n) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie;

o) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

p) ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku";

q) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;

r) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-2027;

s) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie VI Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011