Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Gmnina Grajewo. Ogłoszenie o przetargu
2022-09-29 09:25:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie III ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 242/2 o powierzchni 0,1567 ha położoną na terenie miejscowości Białogrądy.
Działka Nr 242/2 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- Br Ps VI).
Opis nieruchomości:- Br Ps VI - 0,1567 ha
Ww. działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie, Księgę Wieczystą LM1G 00021441/1.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 242/2 wynosi 7 200,00 zł wadium 720,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku o godz. 1000 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 08.06.2022 r., 27.07.2022 r.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

Przetarg będzie prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213.).
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 07.10.2022 r. na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem
„Wadium na działkę Nr 242/2 w Białogrądach”.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
-podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy natomiast spółki – umowę spółki,
- w przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,
-przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.
-złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213 t. j.) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń,

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz.2278).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Białogrądy oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w BIP-ie.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 700 –1500.


W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011