Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Przetargi w Gminie Grajewo
2021-08-18 13:14:41

Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 242/2 o powierzchni 0,1600 ha położoną na terenie miejscowości Białogrądy.

Działka Nr 242/2 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- Br Ps VI).


Opis nieruchomości:
- Br Ps VI - 0,1600 ha

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie, Księgę Wieczystą LM1G 00021441/1.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 242/2 wynosi 10 000,00 zł wadium 1 000,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 1000 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Przetarg będzie prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.).
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu 30.06.2021 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
-w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
-w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 27.08.2021r. na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na działkę Nr 242/2 w Białogrądach”.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Białogrądy oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 700 –1500.
W Ó J T
mgr inż. Stanisław SzleterOGŁOSZENIEWójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości :
- Nr 92 o powierzchni 0,1000 ha położoną na terenie miejscowości Brzozowo.
Działka Nr 92 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- Ls VI).
Opis nieruchomości:
- Ls VI - 0,1000 ha
Do przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275).
W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie, Księgę Wieczystą LM1G 00021433/2.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 92 wynosi 970,00 zł wadium 97,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 900 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu 30.06.2021 r.
- Nr 98 o powierzchni 0,5100 ha położoną na terenie miejscowości Brzozowo.
Działka Nr 98 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- N).
Opis nieruchomości:
- N - 0,5100 ha
Do przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.)
W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie, Księgę Wieczystą LM1G 00021433/2.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 98 wynosi 5 000,00 zł wadium 500,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 930 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu 30.06.2021 r.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Przetarg będzie prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
-w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
-w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).
Wadium na w/w działki należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 27.08.2021 r. na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na działkę Nr 92 w Brzozowie” lub „ Wadium na działkę Nr 98 w Brzozowie”.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brzozowo oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 700 –1500.
W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-236-223-106.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011