Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Główny księgowy - konkurs
2014-02-10 19:36:59

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy
UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Stanowisko: Główny Księgowy - umowa na zastępstwo


WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy
UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Stanowisko: Główny Księgowy - umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:
• prowadzenie rachunkowości Jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
• realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie
z obowiązującymi przepisami
• sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
• opracowywanie rocznych planów finansowych Jednostki
• dbanie o wykonanie budżetu zgodnie z planem
• opracowywanie rocznych bilansów Jednostki
• opracowywanie okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen
• nadzór nad inwentaryzacją majątku Jednostki
• nadzór i kontrola realizacji środków finansowych
• kontrola legalności dokumentów finansowych
• naliczanie płac (m.in. w jednostkach oświatowych)
• rozliczenia z ZUS i US
• ewidencja i sprawozdawczość funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
Wymagane wykształcenie:
• wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości oraz co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej
Wymagania niezbędne:
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
• znajomość przepisów samorządowych
• znajomość przepisów podatkowych
• znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
• znajomość ewidencji i sprawozdawczości funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
• znajomość naliczania płac (m.in. w jednostkach oświatowych)
• umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu
• rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
• dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
• umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji
i wyciągania wniosków
• wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych
• umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami
• odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
• znajomość pakietu Microsoft Office
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• nieposzlakowana opinia oraz niekaralność - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania będące dodatkowym atutem:
• znajomość programu finansowo-księgowego Qwant, programu sprawozdawczego Bestia
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny
• kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania
w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą
(w zamkniętych kopertach) na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy ds. księgowości budżetowej - umowa na zastępstwo
w terminie do: 07.03.2014 r. włącznie do godz. 15.30
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 86 273 71 13 Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011